Presentatör: Maria Isik, fysioterapeut, Ronna Rehab, Södertälje

Bakgrund: Långvarig smärta är en vanlig orsak till att människor söker vård och är vanligare hos kvinnor än hos män, i synnerhet hos invandrarkvinnor. Trots att andlighet/religion utgör en viktig del för en holistisk och patientcentrerad vård glöms denna dimension ofta bort. Fysioterapeuter och andra professioner kan behöva en tydligare förståelse för denna dimensions effekter på hälsa och hälsobeteende.

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur kristna invandrarkvinnor från Mellanöstern med långvarig smärta upplever sin hälsa i relation till sin andliga tro samt betydelsen av att fysioterapeuten bemöter andlighet.

Metod: Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor. Analysen genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004)

Resultat: Två teman framkom: 1) Andlighet – en läkande kraft och Vårdmöte med värdighet och respekt. Kvinnornas upplevelse av sin hälsa utgår från en stark tro på Gud som har en viktig och central roll i deras liv och som påverkar hälsan positivt på olika nivåer och hjälper kvinnorna att hantera smärta. Resultatet visar även att fysioterapeuten har en viktig uppgift i att identifiera och möta eventuella andliga behov vid rehabilitering. För att kunna göra detta krävs en viss förförståelse men också ett genuint intresse och lyhördhet hos fysioterapeuten.

Slutsats: Andlig/religiös kompetens behövs för att kunna utföra individanpassad vård i vårt mångkulturella samhälle och bör integreras mer i fysioterapeututbildningen för att ge en ökad kunskap och förståelse. Dessutom bör fysioterapeuten själv ha reflekterat kring egna värderingar och sin egen trosuppfattning för att bättre kunna bemöta patienters andliga behov.