Grunenthal

Det här är Grünenthal Norden

Grünenthal Norden är en del av Grünenthal-koncernen, en privatägd, innovativ global ledare inom smärthantering. Företaget grundades 1946 och har sitt huvudkontor i Aachen, Tyskland. Grünenthals nordiska verksamhet startade 2007 . Vi ser våra anställda i Norden som aktiva partners för att lindra och hantera smärta inom hälsovårdssektorn, förskrivare och patienter.

Även om Världshälsoorganisationen definierade långvarig smärta som en sjukdom 20191, uppfattas fortfarande smärta ibland som en biverkan eller ett symptom. I verkligheten, uppskattas att cirka 1 av 5 människor lider av långvarig smärta världen över. 2 I Sverige lider 34 procent av långvarig icke malign smärta.3 Dessutom är smärtans genomsnittliga varaktighet cirka 8 till 9 år.4

Smärta är en av de vanligaste anledningarna till att människor söker hjälp,5 vilket orsakar en enorm ekonomisk påfrestning på sjukvårdsystem. Sjukhusvård och nyttjande av sociala bidrag står för den största delen av både direkta och indirekta kostnader orsakade av smärta.6 Många faktorer, inkluderat avsaknaden av vård för smärta, behovet av personcentrerad och individuell behandlingsplan samt den sociala stigman kring smärta,7 gör att patienter avstår från att söka hjälp.

Grünenthal vill lösa dessa problem genom att erbjuda marknaden innovationsdrivna läkemedel för smärthantering och tekniker anpassade för långvariga och akuta smärtpatienter. Vi arbetar också för att höja medvetandet och kunskapen om vår produktportfölj, samt att även betrakta långvarig smärta som en sjukdom och tillsammans med andra nordiska vårdgivare.

När Grünenthals produkter används på rätt sätt, kan långvariga smärtpatienter förbättra sin produktivitet, självständighet, funktionalitet och dagliga vardagsaktiviteter.8

I framtiden fokuserar Grünenthal på att behandla ouppfyllda medicinska behov inom perifer neuropatisk smärta, osteoartrit och långvarig postoperativ smärta. Förutom läkemedelsupptäckter, utveckling och kommersialisering, ska Grünenthal arbeta för att etablerad Norden som ett kompetenscentrum för smärthantering. Vi kommer att fortsätta att etablera samarbeten med ytterligare intressenter, initiera samarbeten för partnerskap inom Forskning och Utveckling med universitet och smärtkliniker samt delta i regionala forum och nätverk för smärta.

Vårt syfte är att förbättra livskvaliteten hos smärtpatienter och bidra till en värld fri från smärta.

För mer info www.grunenthalhealth.com/sv-se →

Referenser 1. International Association for the Study of Pain, “Chronic Pain Has Arrived in the ICD-11,” Jan. 17, 2019; Världshälsoorganisationen (WHO), “World Health Assembly Update, 25 May 2019.” 2. Goldberg, D.S. och McGee, S.J., 2011, Pain as a Global Public Health Priority. BMC Public Health, 11, 770. 3. Bergman S, Herrström P, Högström K, Petersson IF, Svensson B, Jacobsson LT. Chronic musculoskeletal pain, prevalence rates, and sociodemographic associations in a Swedish population study. Journal of rheumatology 2001;28:1369–77. 4. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain 2006;10:287–333. 5. Gureje, O., Simon, G.E., Von Korff, M., 2001, A cross-national study of the course of persistent pain in primary care. Pain. 92: 195-200. 6. Harald Breivik et al, “The individual and societal burden of chronic pain in Europe: the case for strategic prioritisation and action to improve knowledge and availability of appropriate care,” BMC Public Health 13:1229 (2013). 7. Legemiddelindustrien (NO), ”Folk med kroniske smerter bør få bedre hjelp,” publicerad 6 april 2017. 8. United States Department of Health and Human Services, “Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force Report,” sidan 1. Publicerad 9 maj 2019.

Qutenza® (kapsaicin) Lokalanestetikum, ATC-kod: N01BX04. KUTANT PLÅSTER innehåller 179 mg kapsaicin, eller 640 mikrogram kapsaicin per cm2 plåster. Varje plåster är 14 cm x 20 cm. Endast för kutan användning. Kapsaicin är en mycket selektiv TRPV1 agonist. Efter exponering för kapsaicin blir de kutana nociceptorerna min-dre känsliga för en mängd olika stimuli. Denna fördröjda effekten av kapsaicin kallas ofta ”desensitisering” och antas ligga bakom smärtlindringen. Rx. (F). Subventioneras för patienter som inte tolererar eller inte får tillräcklig smärtlindrande effekt av antingen amitriptylin eller gabapentin. Indikation: Qutenza® är indicerat för behand-ling av perifer neuropatisk smärta hos vuxna, antingen enbart eller i kombination med andra läkemedel för behandling av smärta. Dosering och administreringssätt: Appliceras av en läkare eller av vårdpersonal under överinseende av läkare. Appliceras på de hudytor som smärtar mest (högst 4 plåster). Den smärtande ytan ska fastställas av läkaren eller av vårdpersonal och markeras på huden. Ska appliceras på intakt, icke irriterad, torr hud och få sitta på i 30 minuter på fötterna (t.ex. vid HIV associerad neuropati, HIV-AN, smärtsam perifer diabetesneuropati) och i 60 minuter på övriga ställen (t.ex. vid postherpetisk neuralgi, PHN). Behandling kan upprepas var 90:e dag. Endast efter noggrann bedömning av läkare kan återbehandling efter mindre än 90 dagar övervägas för enskilda patienter. Det ska vara minst 60 dagars uppehåll mellan behandlingarna. Pediatrisk population: Säkerhet och effekt har inte fastställts. Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering: Bör admi-nistreras i ett väl ventilerat behandlingsrum. Nitrilhandskar ska alltid användas vid hantering av Qutenza®. Användning av munskydd och skyddsglasögon rekommenderas, särskilt vid applicering och avlägsnande av plåstret. Kontakt kan resultera i övergående hudrodnad, sveda, ögonsmärta, ögon- och halsirritation samt hosta. Plås-ter ska inte hållas nära ögon eller slemhinnor. Undvik kontakt med plåster eller annat material som har varit i kontakt med de behandlade områdena. Bruksanvisning: Qutenza är ett engångsplåster och kan klippas till så att det passar behandlingsytan storlek och form. Ska klippas till innan skyddsfilmen avlägsnas. Skyddsfilmen ska INTE tas bort förrän precis före applicering. Elastiska sockor eller rullad gasbinda kan användas för att säkerställa att plåstret bibehåller kontakten med behandlingsytan. Plåstren ska tas bort långsamt och försiktigt genom att rullas inåt. Applicera rikligt med rengöringsgel och lämna att verka i minst en minut, torka av med gasbinda och tvätta varsamt med tvål och vatten. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Får endast användas på torr, intakt hud och inte i ansiktet, på skalpen ovanför hårfästet och/eller i närheten av slemhinnor. Vid smärtsam perifer diabetesneuropati ska en noggrann visuell undersökning av fötterna göras före varje applicering, för att upptäcka hudlesioner. Nedsatt sensorisk funktion har rapporterats efter administrering. Nedsatt sensorisk funktion är i allmänhet liten och tillfällig. Försiktighet ska iakttas vid nedsatt känsel i fötterna och vid ökad risk för förändringar av sensorisk funktion. Alla patienter med befintliga sensoriska störningar ska bedömas kliniskt för tecken på sensoriskt bortfall. Om sensoriskt bortfall observeras eller försämras ska behandlingen omprövas. Fall av brännskador är rapporterade, inklusive andra gradens brännskador vid behandling med kapsaicin plåster. Vid svår smärta bör plåstret tas bort och huden undersökas med avseende på kemisk brännskada. Oavsiktlig exponering kan orsaka irritation i ögon, slemhinnor, luftvägar och hud hos patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonal ska säkerställa att de rekommenderade försiktighetsåtgärder tillämpas korrekt. Vid kontakt med hud som inte ska behandlas, applicera rengöringsgel i en minut, torka bort med gasbinda och tvätta med tvål och vatten. Vid kontakt med ögon eller slemhinnor ska dessa spolas eller sköljas med kallt vatten. Om irritation uppstår i luftvägar, ögon eller slemhinnor ska den påverkade personen lämna Qutenzas behandlingsområde. Lämplig vård ska ges om personen får svårt att andas Om luftvägsirritation förvärras eller kvarstår ska den påverkade personen noga överväga lämpligheten i återexponering av Qutenza. Blodtryck bör övervakas under behandlingen. Som en följd av ökad smärta i samband med behandlingen kan övergående blodtryckshöjningar (i genomsnitt < 8,0 mm Hg) inträffa under och kort efter behandling. För patienter med instabil eller dåligt kontrollerad hypertoni eller med tidigare hjärt-kärlsjukdom, ska risken för oönskade hjärt-kärlhändelser beaktas. Särskild uppmärksamhet ska riktas till diabetespatienter med följdsjukdomar till hjärt-kärlsjukdom, hypertoni och kardiovasku-lär autonom neuropati. Interaktioner: Inga formella interaktionsstudier har utförts med andra läkemedel eftersom endast övergående låga nivåer av systemiskt upptag har visats. Graviditet, amning och fertilitet: Graviditet: Förskrivning till gravida ska ske med försiktighet. Amning: Amning bör avbrytas vid behandling. Inga tillgäng-liga fertilitetsdata på människa. Biverkningar: Biverkningarna var övergående, självbegränsande och vanligen lindriga till måttliga i intensitet. Mycket vanliga: Smärta och rodnad vid applikationsstället. Vanliga: Brännande känsla. Hypertoni. Hosta. Illamående. Klåda (hud). Smärta i extremiteterna, muskelkramper. Klåda, papler, vesikler, ödem, svullnad och torrhet vid applikations stället, perifert ödem. Blodtryckshöjning (vid undersökningar). Mindre vanliga: Herpes zoster. Dysgeusi, hypoestesi (nervsystemet). Ögonirritation. AV block av första graden, takykardi, hjärtklappning. Svalgirritation. Urtikaria, parestesi, dermatit, hyperestesi, inflammation, reak-tion, irritation och blåmärken vid applikationsstället. Ingen känd frekvens: Andra gradens brännskada, oavsiktlig exponering (inklusive ögonsmärta, ögon- och hals irritation samt hosta). En frekvensökning på upp till ca 5 % av kända reaktioner på applikationsställen, såsom smärta och brännande känsla, er sedd vid återbehandling tidigare än 90 dagar. Innehavare av godkännande för försäljning: Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland. Kontaktuppgifter: Grunenthal Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Tel 08-643 40 60. Datum för översyn produktresumén: 2021-01-28. För fullständig förskrivarinformation och senaste priser se: www.FASS.se. SPC kan erhållas kostnadsfritt på Grunenthal Sweden AB. Uppdaterat 2021-08-09. M-QZA-SE-10-21-0003