Presentatörer: Märta Segerdahl1, Magnus Halldin1, Rolf Karlsten2, Karin Ellström3, Adriana Miclescu2.

1AlzeCure Pharma AB, 2Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 3SDS LifeScience

Bakgrund: Det behövs nya behandlingsalternativ vid neuropatisk smärta, då flertalet patienter upplever en otillräcklig smärtlindring med befintliga behandlingar. ACD440 Gel är en TRPV1-antagonist under utveckling som perifert verkande precisionsbehandling av perifer neuropatisk smärta (PNS) med sensorisk överkänslighet. ACD440 Gel har tidigare visats minska laserutlöst smärta hos friska försökspersoner.

Syfte: Studien har undersökt om ACD440 Gel kan minska temperaturutlöst smärta hos patienter med PNS med sensorisk överkänslighet. Detta som ett förberedande steg inför större effektstudier.

Metod: Patienter med PNS med sensorisk överkänslighet, inkluderades i en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad crossoverstudie. Patienterna behandlades med ACD440 Gel (14 mg/g) respektive placebo, 2 gånger dagligen i 7 dagar. Stimulusutlöst (evokerad)märta undersöktes med standardiserat ”bedsidetest”, innefattande övertrösklig stimulering av värme (37°C), kyla (6°C), pensel och ”pinprick”. Smärtintensitet skattades med NRS (0-10). Evokerad smärta av intensitet NRS 4-7/10 var inklusionskriterium. Mätningar gjordes före och efter varje 7-dagars behandlingsperiod.

Resultat: Fjorton patienter, män och kvinnor (50-85 år) med måttlig till svår PNS av olika etiologier inkluderades. Alla patienter fullföljde studien. Smärtduration var i median 4,75 år (range 0,67 – 7,5), spontansmärtans intensitet 5,6 (SD 1,4) och evokerad smärta 6,7 (SD 2,5). Efter 7 dagars behandling minskade den temperaturutlösta evokerade smärtan med ca 50 %, p=0,0064. Den minskade också värmeutlöst smärta signifikant, p=0,0058. Inga behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades.

Slutsats: ACD440 kan efter en kort topikal behandling minska temperaturutlöst smärta hos patienter med PNS med sensorisk överkänslighet. ACD440 Gel är säkert och tolererades väl. Större och längre studier behövs för att undersöka om ACD440 Gel även kan minska spontan smärta.