Presentatörer:

1Anna-Carin Robertz PhD-student, 2Stefan Nilsson Professor, 1Viola Nyman PhD, 3,4Carl-Johan Törnhage Docent, 1Anne-Katrin Kantzer PhD

1 NU-sjukvården Västra Götalandsregionen,2 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, 3 SKAS Västra Götalandsregionen,4 Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Bakgrund: Uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörningar (ADHD= attention deficit hyperactivity disorder) hos ungdomar har en prevalens på 5% och påverkar deras funktionsnivå och livskvalitet. Kopplat till ADHD är det vanligt med en förhöjd smärtpåverkan jämfört med normalpopulationen. Studiens syfte var att undersöka taktil massage som en komplementär behandling för ungdomar diagnostiserade med ADHD.

Metod: Materialet som presenteras ingår i en pilotstudie som är del av en större undersökning. Fjorton ungdomar, 15–17 år, inskrivna på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen erbjöds att få 10 behandlingar med taktil massage, en gång per vecka. Inklusionskriterierna var ICD-10 (the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) diagnostiserad ADHD, omedicinerad alternativt behandlad med centralstimulantia eller Atomoxetin. Här presenteras data som registrerades sex veckor före (T0) och direkt efter sista massagebehandlingen (T3). PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) smärtpåverkan har ett medianvärde för T score på 50 (referens 34–78) där värden över 50 indikerar smärtpåverkan. SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), domän hyperaktivitet har ett cut off värde på 7 (referens 0–10) där värden > 7 indikerar hyperaktivitet.

Resultat: PROMIS: Vid T0 var medianvärdet 43,5 (min 34 n=5 och max 60,6) och vid T3 34 (min 34 n=7 och max 59,5). SDQ domän hyperaktivitet: Frekvensen för symtom (över cut off) på hyperaktivitet var 6/14 ungdomar (42,9%) vid T0 och 3/12 (25%) vid T3. Symtom på hyperaktivitet har avtagit och smärtpåverkan har minskat i gruppen.

Slutsats: Taktil massage förefaller ha en positiv effekt på hyperaktivitet och smärtpåverkan. Resultaten behöver bekräftas med en undersökning i en större jämförbar population.