Karin Enskär, Klinisk professor i pediatrisk omvårdnad, Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet

Min forskning berör olika aspekter av hälsa och omvårdnad för barn med olika sjukdomstillstånd, framför allt barn med en cancer. I min forskning har visar bland annat att de undersökningar och behandlingar som genomförs inom hälso- och sjukvården, till exempel provtagning eller vaccinationer, skapar oro, rädsla och smärta hos barnet. För att ge stöd och hjälp till både barn och familjer är det viktigt att skapa en god vårdrelation och att främja barns och föräldrars delaktighet i vård och beslut, både stora och små. För detta krävs att både barn och föräldrar har tillräcklig kunskap om vad som kommer att hända, genom olika utbildnings- och informationsinsatser.

Ytterligare visar min forskning att barn som genomgår smärtsamma undersökningar och behandlingar kan vara hjälpta av att få tillgång till olika typer av farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar, till exempel smärtlindrande och/eller oroslindrande läkemedel. För många barn är olika typer av icke-farmakologiska strategier för att minska oro, rädsla och smärta betydelsefulla. Dessa strategier måste anpassas till det individuella barnets ålder, kunskap och intresse. Att erbjuda någon form av avledning från det som sker, genom att till exempel blåsa såpbubblor, måla i en målarbok, läsa en bok eller se en film, kan hjälpa barnet att hantera situationen. I en stressig klinisk vårdverksamhet, kan det vara en utmaning att hinna med att erbjuda dessa strategier, därför studerar vi just nu hur vårdpersonalen kan stimuleras i att erbjuda individanpassade strategier när barn genomgår smärtsamma procedurer.