Presentatör: Caroline Bornelind, Leg Fysioterapeut, Karolinska Institutet

Bakgrund: Äldre ensamboende kvinnor är en växande grupp i samhället och en stor del av dessa kvinnor lever med långvarig muskuloskeletal smärta. Tidigare studier har visat att långvarig smärta begränsar aktivitetsförmåga och vardagsliv hos berörd patientgrupp. Det är dock inte klarlagt i vilken utsträckning långvarig smärta är relaterad till livskvalitet och fysisk funktion.

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan smärtintensitet, upplevd mental och fysisk hälsorelaterad livskvalitet samt nivå av fysisk funktion hos äldre ensamboende kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta.

Metod: Till denna tvärsnittsstudie inkluderades 92 norska äldre ensamboende kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta. Smärtintensitet, hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion mättes med standardiserade mätmetoder. Analyserna bestod av deskriptiva analyser samt korrelations- och regressionsanalyser.

Resultat: Deltagarna upplevde en måttlig smärtintensitet, skattade en låg grad av mental och fysisk hälsorelaterad livskvalitet samt uppvisade en låg fysisk funktion. Det fanns ett svagt till medelstarkt samband mellan kvinnornas upplevda smärtintensitet och den skattade mentala och fysiska hälsorelaterade livskvaliteten. Inget samband kunde ses mellan upplevd smärtintensitet och fysisk funktion.