Presentatör: Volker Tanke, specialistläkare ANIVA, ST i smärtlindring.

VO Neurokirurgi och smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus (SUS), Lund.

Bakgrund: Spinal Cord Stimulation (SCS) har visat sig vara effektiv i smärtlindrande syfte mot bl.a. kronisk behandlingsresistent neuropatisk smärta. En psykosocial problematik kan utgöra ett hinder för lyckad SCS-behandling.

Vid rehabilitering av kronisk smärta fokuseras arbete kring smärthantering. En önskan om smärtlindring kan då utgöra ett hinder. Patienter som kan bli föremål för SCS-behandling är kroniska smärtpatienter.

Med detta som bakgrund är det oklart hur SCS och smärtrehabilitering bäst kan komplettera varandra.

Vid SUS Lund har ett samarbete mellan neurokirurgen och smärtrehabilitering påbörjats, där SCS-behandlingar kommer att ske inom en biopsykosocial ACT-baserad rehabiliteringsram (Acceptance and Commitment Therapy).

Syfte: Beskriva hur olika rehabiliteringsinsatser och SCS har visat sig kunna främja varandra.

Metod: Systematisk sökning augusti 2022 – april 2023 i databaserna PubMed, Cochrane, NICE, ClinicalTrials och Google Scholar med sökalgoritm kring SCS och rehabilitering.

Resultat: Fyra relevanta artiklar hittades samt en pågående studie.

En artikel presenterar europeisk konsensus om SCS-indikationer och psykosociala hindrande faktorer.

En artikel rekommenderar att genomföra SCS före rehabiliteringsåtgärder, framför allt hos patienter med Complex Regional Pain Syndrome. En annan artikel visar att rehabiliteringsåtgärder kan vara effektiva trots vetskap om kommande SCS-behandling. En artikel konkluderar rehabiliteringsåtgärder som effektiva efter SCS-behandling med utebliven effekt.

En pågående RCT jämför effekten av SCS med och utan efterföljande biopsykosociala rehabiliteringsåtgärder.

Slutsats: Få studier undersöker samspelet mellan rehabiliteringsåtgärder och SCS. Slutsatserna är motstridiga. Svårigheter att jämföra studierna föreligger pga olika metodologi och patientgrupper.

Rehabiliteringsåtgärder kan vara effektiva både före och efter SCS-behandling, samt efter SCS-behandling med utebliven effekt. Detta tycks ge utrymme för individuella bedömningar.