Program

Torsdag

13.00 - 13.15Välkommen och introduktion till Svenskt Smärtforum 2020
13.15 - 14.00Perioperativ smärtbehandling, en viktig och ibland underskattad del av operationsprocessen
Peter Dahm, Överläkare, Med.Dr. och verksamhetschef, AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Perioperativ smärtbehandling är en viktig del för de knappt 2 miljoner patienter som årligen genomgår en operation eller intervention i Sverige. Smärta är sannolikt det vanligaste symptomet i denna grupp. Hur, när och vem skall vi behandla? Är det några vi skall vara särskilt uppmärksamma på? För att undvika onödigt lidande, utveckling av långvarig smärta eller läkemedelsberoende är det viktigt att ha kunskap om perioperativ smärtlindring
14.00 - 14.10Snabbpresentation av postrarna
14.10 - 14.15Bensträckare
14.10 - 14.15Ingen människa är en ö. Om smärta som social företeelse och hur barn och föräldrar påverkar varandra när det gör ont
Sofia Paulsson, Smärtläkare och allmänläkare från Ungdomsenheten på Sachsska/Södersjukhuset Region Stockholm
15.00 - 15.10Paus
15.10 - 15.55Ett aktivt liv med långvarig smärta?
Linda Holmström, Med.Dr. leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Institutet, Stockholm
15.55 - 16.00Bensträckare
16.00 - 17.00Rehabilitering och uppföljning av svår Covid-19, erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset
Linda Holmström, Med dr, leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi och Malin Nygren-Bonnier, Docent, Sektionschef fysioterapi

Fredag

08.30 - 08.35Introduktion
08.35 - 09.20Hur kan vi utveckla samarbetet mellan primärvård och specialiserad smärtvård? Några goda exempel
Torsten Gordh, Professor emeritus, smärtläkare, Uppsala universitet, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala & Mia Berg, Smärtsjuksköterska, Smärtenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
I samarbete med Grunenthal
09.20 - 09.25Bensträckare
09.25 - 10.10Cannabinoidernas farmakologi
Utöver THC finns hundratals andra cannabinoider, såväl naturliga från cannabisväxten som syntetiska och endogena. Vilka farmakologiska effekter har de, vilka receptorer förmedlar dessa effekter, och vad har allt detta med smärta att göra?
Arne Reimers, PhD, Klinisk farmakologi, Skånes universitetssjukhus, Lund
10.10 - 10.25Paus
10.25 - 11.10Iatrogent läkemedelsberoende
Ett beroende som initierats av sjukvården är ibland en följd av en medicinering som startat av en anledning men som aldrig blev avslutad. Region Västmanland har arbetat med problematiken under några år och ser nu en vändning med minskad förskrivning. Smärtanalys är ett av verktygen som blir användbart när man överväger en användning av opioider, eller när man behöver avsluta en användning. Västmanlands arbete med att minska läkemedelsberoende kommer att visas och en ny lärobok om smärtanalys presenteras kortfattat.
Mats Rothman, Verksamhetschef, överläkare, psykoterapeut, Smärtcentrum Västmanland
11.10 - 11.25Bensträckare
11.25 - 12.10Opioidnedtrappning – erfarenheter från en pågående RCT
Henrik Grelz, Biträdande överläkare, Smärtrehabilitering SUS, doktorand Lunds universitet
I Lund pågår sedan mars 2018 en randomiserad kontrollerad studie som innefattar individer med långvariga smärttillstånd och långvariga opioidbehandlingar med dagligt intag. Interventionen som testas är att samtliga individer som kommer till mottagningen efter översyn av aktuell opioid-behandling erbjuds strukturerad hjälp med poliklinisk nedtrappning av opioidbehandling med stöd av läkare och sjuksköterska. De som tackar ja till nedtrappning lottas till omedelbar start eller en väntelista i fyra månader. Selektion i remissflöde görs så att smärttillstånden ska vara utredda/bedömda och ej väntan på operation eller annan åtgärd som kan ändra besvärsbilden. Patienter med känt intag av illegala droger exkluderas från studien. Ni kommer att få höra vad man som behandlare kan förvänta sig för reaktioner från patienterna, strategier som är hjälpsamma för behandlaren och kortfattat om vilka utfallen av nedtrappning kan bli.
Studien är registrerad i Clinical Trials: https://clinicaltrials.gov/
12.10 - 13.00Lunchpaus
13.00 - 13.45Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre
Smärta är vanligare hos äldre än hos yngre individer. Föreliggande utredning från SBU har undersökt vetenskaplig evidens för läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre, med avseende på smärtstillande effekt och allvarliga biverkningar. Vad anser de äldre och vad anser vårdpersonal om den smärtvård som erbjuds? Dessa upplevelser har utvärderats i undersökningen som också tar upp etiska och hälsoekonomiska aspekter liksom en praxisundersökning av läkemedelsförskrivning till äldre individer med vanliga smärttillstånd.
Dagmar Westerling, Docent, överläkare, IKVL, Lunds Universitet och AnOpIva Kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad
13.45 - 14.00Avslutning. Välkommen till Svenskt Smärtforum 2021