Martin Flores Bjurström, Specialistläkare, PhD, Inst. för kirurgiska vetenskaper, Klinisk smärtforskning, Uppsala universitet

Trots framsteg inom multimodal smärtbehandling är det fortfarande allt för många som lider av svår smärta i det akuta skedet efter kirurgi. De senaste två årtiondena har experimentella studier och longitudinella observationsstudier klarlagt ett tydligt samband mellan sömnstörning och uppkomst samt förvärring av smärta. Exempelvis kan experimentell fragmentering av sömn sänka smärttrösklar, framkalla hyperalgesi och försämra effekten av morfin hos friska försökspersoner. Vidare har en rad olika studier påvisat att sömnstörning är en riskfaktor för både bristfällig akut postoperativ smärtkontroll och långvarig smärta efter kirurgi. Givet att sömnstörning är en modifierbar riskfaktor skulle behandlingar som förbättrar sömn inför och efter kirurgi kunna medföra bättre smärtkontroll. Ett fåtal farmakologiska och icke-farmakologiska studier har visat att perioperativ förbättring av sömn kan lindra smärta och sänka opioidkonsumtion, men det krävs betydligt mer forskning för att fastställa vilka interventioner som är mest effektiva och vilka patienter som bör behandlas. Denna föreläsning har ett brett perioperativt anslag och riktar sig till alla som är intresserade av sömn och smärta.