Malin Ernberg, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Karolinska Institutet

Orofacial smärta drabbar ca 10 % av befolkningen med temporomandibulär dysfunktion (TMD) som det vanligaste tillståndet. En biopsykosocial förklaringsmodell är använd för att förklara dess etiologi, vilket alltså innebär att den är multifaktoriell där både biologiska, emotionella och sociala faktorer medverkar. Komorbiditet innebär att flera olika tillstånd förekommer samtidigt oavsett om de har någon kausal relation. Föreläsningen belyser aktuell kunskap om kunskap om samsjukligheter vid TMD, med fokus på deras förekomst och roll för symtomutveckling. Den kommer också att ta upp kunskap om några möjliga delade mekanismer som kan förklara deras samband.