Birgitta Häggman Henriksson, Professor, Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö Universitet

Orofacial smärta är ett av de vanligast förekommande långvariga smärttillstånden i befolkningen med stor påverkan på livskvalitet. Den vanligaste orsaken till akut orofacial smärta är tandrelaterad, medan långvarig orofacial smärta oftast är muskuloskeletal smärta som involverar käkmuskulatur och käkled, även om mer ovanliga neuropatiska smärtor också kan förekomma.

Lättanvända och tillförlitliga metoder för screening och diagnostik av långvarig orofacial smärta rekommenderas nu av Socialstyrelsen och har även fått internationell utbredning. Dessa metoder kan användas både inom tandvård och sjukvård, och finns framtagna både för barn, ungdomar och vuxna. Kunskap om detta kan för alla yrkesgrupper utgöra ett lättanvänt beslutsstöd, bidra till förbättrat samarbete mellan tandvård och sjukvård och därmed bidra både till förbättrat omhändertagande av enskilda patienter och till mer kostnadseffektiv tand- och sjukvård.