Anke Samulowitz, Leg. Psykolog, med.dr., regiontvecklare vid Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen

Genusnormer, stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män är eller borde vara kan påverka hur individen upplever och hanterar sin smärta, och kan påverka hur hälso- och sjukvårdspersonal bemöter kvinnor och män med smärta. Det kan i sin tur leda till genusbias, medicinskt omotiverade skillnader i behandlingen av kvinnor och män. Denna föreläsning handlar om genusnormer, normbrott och motsägelsefulla normer, hur kvinnor och män med långvarig smärta framställs i vetenskapliga artiklar och vilka konsekvenser det kan få.

Biologiska, psykologiska och sociala faktorer, där genusnormer ingår, påverkar uppkomsten av långvarig smärta, utfallet av behandlingen och vilka konsekvenser smärtan får för den enskilda individen. Genusnormer påverkar också psykosociala resurser så som self-efficacy, socialt stöd och acceptans. Genom enkla tips, metoder och verktyg kan vi få syn på genusnormer, bli medveten om och våga ifrågasätta våra egna antaganden. Genom att inkludera ett genusperspektiv i den kliniska vardagen och i smärtforskningen kan vi bidra till en jämlik och personcentrerad vård.