Plats: Spira konferenscenter i Jönköping

Tid: Fredag 21/10 2016 kl. 11.15 -12.00

Förberedelser: Motioner ska inkomma senast 30 dagar innan årsmötet (160921) och förslag på stadgeändringar senast 3 månader innan årsmötet (160721). Se föreningens stadgar.

 1. Föreningsmötets öppnande
 2. Fråga om kallelse skett i den ordning stadgarna föreskriver
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera mötesprotokollet
 6. Val av två rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Verksamhetsberättelse
 10. Resultat och balansräkning
 11. Revisionsberättelse
 12. Ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om fördelning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Valberedningens förslag till förtroendeposter
 15. Val av styrelseordförande (2 år)
 16. Val av vice ordf (1 år)
  Val av styrelseledamöter (enl mandatperioder)
 17. Val av suppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Val av medlemsrevisor och revisorssuppleant
 20. Val av firmatecknare och attestberättigade för föreningen
 21. Motioner
 22. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret (2017)
 23. Styrelsens förslag till stadgeändring (se Bilaga)
 24. Medlemsavgiftens storlek för a) medlem i yrkesförening/sektion b) enskild medlem
 25. Övriga frågor. Sådan fråga från medlem i föreningen skall ha inkommit till styrelsen senast 14 dagar för årsmötet
 26. Mötets avslutande