Presentatörer: Sabina Chilianu, ST-läkare Neuro- och Rehabiliteringsmedicinska kliniken Örebro/ ledamot ST-rådet SFRM (under handledning av Hans Ruborg, överläkare Neuro- och Rehabiliteringsmedicinska kliniken Örebro)

Bakgrund: Beskrivna behandlingsprogram för CRPS är vanligtvis multimodala och omfattar medicinering, arbetsterapi, sjukgymnastik och psykologiska interventioner. Neuromodulering anses vara en behandling som används i svåra fall.

Syfte: En litteraturöversikt utfördes för att undersöka effektiviteten av ryggmärgsstimulering (SCS) hos patienter som har en bekräftad CRPS-diagnos och undersöka primära potentiella prediktorer för utfall: minskning av smärtintensitet och funktionshinder och ökad livskvalitet.

Metod: En litteratursökning genomfördes mellan september och november 2021 med hjälp av PubMed, Cochrane-databaser och manuell sökning. Ett specialiserat ramverk, kallat PICO användes för att definiera frågan. De artiklar som ingår i resultaten var tre randomiserade kontrollerade studier, två prospektiva kohortstudier och en retrospektiv kohortstudie. Dessa publicerades mellan 2005 och 2021.

Resultat: Fem av sex studier har visat att ryggmärgsstimulering kan signifikant minska smärta och samtidigt förbättra livskvaliteten.

I två studier minskade ryggmärgsstimulering signifikant poängen för funktionshinder jämfört med en annan studie som inte kunde hitta någon signifikant förbättring.

När DRG-stimulering jämfördes med SCS visade den en större genomsnittlig procentuell minskning av smärta än SCS (84,1 % mot 70,9 %) med den signifikanta minskningen kvar till 12 månader.

Tre av studierna rapporterade hög grad av tillfredsställelse och vilja att välja SCS igen för samma resultat.

En signifikant minskning av användare av opioder och tricykliska antidepressiva medel, som en följd av SCS-behandling, har visats i två studier.

Slutsats: Studier av medelhög eller högre kvalitet visar en minskning av smärta och en förbättring av livskvalitet. Ytterligare forskning behövs för att bevisa effektiviteten av analgetika. SCS hållbarhet, som behandling för CRPS, bör också undersökas ytterligare.