Presentatörer: Ulrika Nyström1, Kajsa Lidström Holmqvist2

  1. Leg arbetsterapeut, Medicine master i arbetsterapi, Smärtrehab, VO Neuro och rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Örebro
  2. Leg arbetsterapeut, Docent, VO Neuro och rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Örebro, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet

Bakgrund: I smärtrehabiliteringsprogram är arbetsterapeutens fokus ett hållbart och förbättrat, eller bibehållet, aktivitetstutförande i vardagen. Kunskapen om hur deltagare i smärtrehabiliteringsprogram upplever vilken påverkan det har för deras aktivitetsutförande i vardagen är dock bristfällig. Ökad kunskap kan bidra till att utveckla och förbättra en personcentrerad smärtrehabilitering och ge patienterna bästa möjliga förutsättningar att på ett sätt som är hållbart över tid kunna utföra meningsfulla aktiviteter i vardagen.

Syfte: Att beskriva deltagarnas upplevelser av aktivitetsutförande efter deltagande i smärtrehabiliteringsprogram.

Metod: Metoden hade en kvalitativ ansats där åtta personer intervjuades med semistrukturerade frågor. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Ett huvudtema och tre kategorier med underliggande kategorier identifierades. Huvudtemat, Tilltro till egen aktivitetsförmåga för en inre resa mot acceptans, beskriver deltagarnas process mot ett bättre vardagsfungerande. Olika aspekter av detta beskrivs i kategorierna: Förutsättningar för förändring, Implementering i vardagen och En förändrad vardag.

Slutsats: Deltagarna upplevde ett förbättrat och förändrat aktivitetsutförande efter deltagande i smärtrehabiliteringsprogram. Det visar att åtgärder med fokus på aktivitetsutförande i vardagen är en betydelsefull del i behandling av långvarig smärta.