Moventig® (Naloxegol)
– en tablett en gång om dagen vid opioidorsakad förstoppning1

Förstoppning är en vanlig biverkan vid behandling med olika typer av opioider i olika beredningsform, t.ex. tabletter, depotplåster eller injektioner. Utöver förstoppning drabbas patienterna ofta av muntorrhet, uppblåsthet, magsmärta, kräkning samt reflux. Dvs ett brett komplex av biverkningssymptom som uppstår i hela mag-tarmkanalen.*2 Moventig® är en perifert verkande μ-opioidreceptorantagonist (PAMORA).1 Moventig® verkar i hela mag-tarmkanalen och minskar de förstoppande effekterna av opioder utan att påverka den opioidmedierade analgetiska effekten.*1

Jag vill gärna träffa er för att informera om förstoppning vid opioidbehandling, hur den skiljer sig från funktionell förstoppning samt om Moventig® och hur denna behandling skiljer sig från laxantia. Moventig® har indikation: behandling av opioidorsakad förstoppning (OIC, opioid-induced constipation) hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel.*1 Kontakta oss så bokar vi en tid för produktinformation (ca 30-45 min).

Med vänlig hälsning,
Kyowa Kirin AB

Rikard Ohlson
Tel: 070 620 22 45
rikard.ohlson@kyowakirin.com

Moventig® (naloxegol) A06AH03. Rx, (F). 12,5 mg och 25 mg filmdragerade tabletter
Moventig® är en perifert verkande my-opioidreceptorantagonist med begränsade möjligheter att nå centrala nervsystemet (CNS). Indikation och subvention: Moventig® är avsett för behandling av opioidorsakad förstoppning hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel.* För att patienten ska slippa tarmtömning nattetid rekommenderas att Moventig® tas på morgonen. Moventig® ska tas på tom mage, minst 30 minuter före dagens första måltid eller 2 timmar efter dagens första måltid. För patienter som inte kan svälja tabletten hel kan Moventigtabletten krossas till ett pulver och blandas i vatten. Blandningen kan också administreras genom en nasogastrisk sond. Kontraindikationer: Patienter med konstaterad eller misstänkt gastrointestinal (GI) obstruktion, eller patienter som löper ökad risk för recidiverande obstruktion, på grund av risken för gastrointestinal perforation. Cancerpatienter som löper förhöjd risk för GI-perforation.  Varningar och försiktighet: Det finns begränsade kliniska erfarenheter av att använda naloxegol till OIC-patienter med cancerrelaterad smärta. Datum för översyn av SmPC: 2019-09  För fullständig information om dosering, kontraindikation, försiktighet, biverkningar och pris, se  www.fass.seKyowa Kirin AB, Torhamnsgatan 39, 164 40 Kista. 2021-08
 
* För att kategoriseras som otillräckligt behandlingssvar på laxermedel måste patienten under de senaste två veckorna haft OIC-symtom av minst måttlig allvarlighetsgrad samt behandlats med laxermedel av minst en laxermedelsklass under minst fyra dagar.